X
Sprawdzian szóstoklasisty 2016!
Nasza szkoła osiągnęła najwyższą średnią
w Toruniu ze wszystkich szkół publicznych
i niepublicznych - Nasz wynik to 88,8%
(
Sekretariat szkoły czynny
w okresie wakacyjnym - pon-piątki
w godz. 8.30-15.00
------------------
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:
poniedziałek - 2 września
8.30 - SP VIII + LO
10.00 - SP V-VII
11.30 - SP I-IV
Trwa rekrutacja do:
- I klasy LO po klasie VIII
- I klasy szkoły podstawowej

oraz rekrutacja uzupełniająca
do klas II - VIII szkoły podstawowej,
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Klasa 0

 

 

GEM – oddział przedszkolny – Klasa „0”

 

Od września 2016 roku w Społecznej Szkole Podstawowej GEM będzie funkcjonował dwujęzyczny oddział przedszkolny – klasa „0”.

Nasi najmłodsi uczniowie otrzymają salę dostosowaną do potrzeb dzieci 5 i 6 – letnich. Przytulne i stymulujące do zabawy i nauki pomieszczenie „zerówki” znajduje się obok sal lekcyjnych klas I – III, dzięki czemu dzieci przyzwyczajają się do szkoły, a po roku łagodnie dołączają do starszych kolegów. Dzieci będą miały zajęcia edukacyjne, w tym 5 godzin języka angielskiego, gry i zabawy od 8.00 do 13.30, a do godziny 17.00  będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub korzystać ze szkolnej świetlicy.

Głównym zadaniem szkoły w klasie „0” jest wspieranie u dzieci spontaniczności i twórczości, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach. Będzie to realizowane między innymi poprzez rozwijanie samodzielności dziecka i wiary w własne siły.

Skupimy się na rozwijaniu u dzieci samodzielności, utrzymywania porządku, uczenia się przez działanie, przestrzegania reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj; oraz koncentracji na wykonywanych zadaniach.

Będziemy dbali o rozwoju każdego dziecka obserwując jego indywidualne postępy każdego dnia. Wprowadzimy do naszego systemu nauki zapożyczone z metody Montessori lekcje ciszy, na których dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych. Godne wypełnienia jest główne hasło metody dr Marii Montessori „pomóż mi zrobić to samemu”.

 

 

GEM – wymagania edukacyjne w klasie „0”

 

 • Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności,
 • wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

 

 • dziecko kończące zerówkę i rozpoczynające naukę w klasie pierwszej powinno:
 • rozumieć, co mówią i czego oczekują od niego dorośli oraz inne dzieci,
 • grzecznie zwracać się do innych w domu, przedszkolu oraz na ulicy,
 • przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • przewidywać skutki swoich zachowań,
 • umieć się przedstawić i podać adres zamieszkania,
 • właściwie zachowywać się przy stole,
 • samodzielnie korzystać z toalety,
 • samodzielnie rozbierać się i ubierać,
 • utrzymywać porządek w swoim otoczeniu,
 • mówić płynnie,
 • uważnie słuchać oraz pytać o niezrozumiałe rzeczy,
 • klasyfikować w sensowny sposób obiekty oraz formułować uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne,
 • zaczynać orientować się w zasadach zdrowego żywienia,
 • być w miarę swoich możliwości sprawne fizycznie,
 • wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie może otrzymać pomoc,
 • orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach,
 • znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt i roślin oraz unikać ich,
 • wiedzieć, jak należy zachować się na uroczystościach,
 • śpiewać piosenki dziecięce,
 • rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne,
 • wymieniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,
 • liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,
 • wyznaczą wynik dodawania i odejmowania,
 • posługiwać się liczebnikami,
 • wiedzieć, na czym polega pomiar długości oraz znać proste sposoby mierzenia,
 • rozumieć polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek,
 • interesować się nauką czytania i pisania,
 • słuchać opowiadań i baśni,
 • układać proste zdania, dzielić wyrazy na sylaby i głoski,
 • wymienić imiona i nazwiska osób bliskich, oraz powiedzieć, gdzie pracują i czym się zajmują,
 • znać miejscowość, w której mieszka,
 • wiedzieć, jakiej jest narodowości i, jakie miasto jest stolicą Polski,
 • nazywać godło, flagę państwową, znać hymn Polski,

 

 

GEM – ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym

 

7.15 – 8.00 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.30 – 8.45 Ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.30 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą zgodnych z tematyką programową.
9.30 – 10.00 Śniadanie
10.00-  11.00 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia indywidualne lub z zespołem dzieci dostosowane do ich możliwości i rozwoju. Różnorodne sytuacje wspierające aktywność artystyczną.
11.00 – 11.45 Język angielski
11.45 – 12.20 Obiad
12.15 – 13.30 Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanych fragmentów książek. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.30 – 14.00 Podwieczorek
14.00 – 16.00 Uczestniczenie dzieci w popołudniowych zajęciach rozwijających oraz zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w sali lub na placu zabaw.
16.00 – 17.00 Zabawy inspirowane przez wychowanków.

 

Przedstawiony powyżej ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania lub inne ważne wydarzenia..