X
Trwa nabór do klasy I SP
i uzupełniający do klas II-VIII na rok 2020/21

(zakładka rekrutacja)
(

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III liceum
trwa cały rok

(zakładka rekrutacja)
Sekretariat od 09.11.2020 czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 14.00
telefon-566598970; 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
POKAŻ MENU
SCHOWAJ MENU
Spis lektur

.

.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół informujemy,
że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać
będą następujące utwory:

 

I. poziom podstawowy

1. literatura polska
– Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
– Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)
– Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
– Daniel Naborowski – wybór wierszy
– Wacław Potocki – wybór wierszy
– Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
– Adam Mickiewicz – Romantyczność
– Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
– Adam Mickiewicz Dziady cz. III
– Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
– Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie
rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
– Adam Mickiewicz – wybór wierszy
– Juliusz Słowacki – wybór wierszy
– Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
– Bolesław Prus Lalka
– Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej
Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
– Eliza Orzeszkowa Gloria victis
– Maria Konopnicka Mendel Gdański
– Bolesław Prus Kamizelka
– Henryk Sienkiewicz Potop
– Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy
– Jan Kasprowicz – wybór wierszy
– Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
– Stanisław Wyspiański Wesele
– Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
– Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
– Stefan Żeromski Przedwiośnie
– Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII,
XIV
– Zofia Nałkowska Granica
– Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w
Auschwitzu …, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
– Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
– Bolesław Leśmian – wybór wierszy
– Julian Tuwim – wybór wierszy
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy
– Czesław Miłosz – wybór wierszy
– Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
– Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
– Zbigniew Herbert – wybór wierszy
– Miron Białoszewski – wybór wierszy
– Wisława Szymborska – wybór wierszy
– Stanisław Barańczak – wybór wierszy
– Jan Twardowski – wybór wierszy
– Sławomir Mrożek Tango
– Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i
innych.

2. literatura powszechna
– Sofokles Król Edyp
– Horacy – wybór pieśni
– William Szekspir Makbet
– Molier Świętoszek
– Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
– Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
– Joseph Conrad Jądro ciemności
– Albert Camus Dżuma

 

II. poziom rozszerzony
jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. literatura polska
– Jan Kochanowski Treny
– Juliusz Słowacki Kordian
– Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
– Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
– Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. literatura powszechna
– Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
– Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni
(rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
– Franz Kafka Proces
– Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

 

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i
interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej
uczniom poetyce lub konwencji.
Doprecyzowanie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia
31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z języka
polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku W związku ze zmianą
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.
562, z późn. zm.), która wchodzi w życie 1 września 2011 roku, informuję, że
od maja 2013 roku zmianie ulegnie arkusz z języka polskiego dla poziomu
podstawowego.
§ 85a ust. 2. ww. rozporządzenia, który obecnie brzmi: Egzamin na poziomie
podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia
czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z
tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Teksty literackie
egzaminu są wskazane w informatorze, o którym mowa w § 62. otrzymuje
brzmienie: Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na
sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz
napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu
egzaminacyjnym.
W związku z wykreśleniem z rozporządzenia odniesienia do informatora o
egzaminie maturalnym zadania sprawdzające tworzenie tekstu własnego od
2013 roku mogą odnosić się nie tylko do listy lektur zamieszczonych w
aneksie (2010 r.) do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego,
ale także do pozostałych lektur wskazanych w podstawie programowej języka
polskiego w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), a
niewymienionych w aneksie.