X
Egzamin ósmoklasisty 2019!
Nasza szkoła otrzymała List gratulacyjny
od Kuratora Oświaty
- za wysoki wynik egzaminu!
(
W związku ze stanem epidemicznym
szkoła została zamknięta
16.03.2020 - 25.03.2020

telefon kontaktowy - 502 557 865
e-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/miastotorun
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na platformie
moodle.gem.edu.pl
Trwa nabór do klasy I LO na rok szkolny 2020-2021
----------------------------
Rekrutacja uzupełniająca:
do klas I i II liceum
do klas I - VIII szkoły podstawowej,
trwa cały rok
Projekty EFS

Projekt „Nowe umiejętności kluczem do aktywności zawodowej”

Projekt „Nowe umiejętności kluczem do aktywności zawodowej” realizowany jest ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%) w ramach poddziałania 6.1.1 POKL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 115 osób bezrobotnych – 70 miejsc przewidziano dla osób, które ukończyły 45 lat.

„Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników branży administracyjnej, turystyki i służb medycznych”

Projekt w 75% finansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa.

Ilość osób objęta wsparciem: 300

Forma wsparcia: szkolenie językowe dla branży admninistracji, turystyki i służb medycznych. Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych chcących świadomie podnosić swoje kwalifikacje zaqwodowe. Celem kursu jest wzrost mobilności zawodowej Beneficjentów Ostatecznych poprzez nabycie i poszerzenie umiejętności posługiwania się językami obcymi w komunikacji zawodowej jak i w życiu codziennym. Beneficjenci Ostateczni zostaną podzieleni na grupy: pod względem zaawansowania, wykonywanych zawodów oraz wieku. Aby osiągnąć wysokie wyniki oraz w celu podniesienia konkurencyjności będą zastosowane skorelowane metody nauki w oparciu o: Internet, TV, Video, CD, podręczniki, ćwiczenia oraz słowniki. Cały cykl nauki zostanie podzielony na 2 semestry, które będą się kończyły testami zaliczeniowymi oraz testami indywidualnego postępu w nauce, zaś cały kurs egzaminem w 4 płaszczyznach: gramatyka, czytanie i pisanie, tłumaczenie, konwersacje również z nativem. Całość zostanie uwieńczona wewnętrznym certyfikatem ukończenia kursu.

Beneficjent Ostateczny: Beneficjentami ostatecznymi są pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poza godzinami pracy zamieszkujące Toruń i okolice. Zatrudnione w Toruniu. Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na grupy wg. wykonywanego zawodu. Odrębną grupę będą stanowiły osoby skupione w branży turystycznej czyli: kelnerzy, recepcjoniści, hotelaże sklepikarze i pracownicy biur turystycznych. Stosowanie odpowiedniego słownictwa orazaranżacje sytuacyjne będą odgrywały bardzo ważną rolę. Drugą grupę będą stanowili pracownicy służb medycznych a w szczególności lekarze, pielęgniarze a także pracownicy pogotowia ratunkowego. Ostatnią grupę stanowią pracownicy administracyjni, urzędnicy i funkcjonariusze państwowi.

Rekrutacja: Beneficjent ostateczny powinien wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy i dostarcza poprawnie wypełniony dokument do biura projektu na ul. Żółkiewskiego 46 87-100 Toruń.

Okres realizacji projektu: od 15.03.2006 do 15.03.2007

Okres trwania zajęć: od 3.04.2006 do 15.03.2007

Cykliczność zajęć: 2 zjazdy po 2 godziny lekcyjne na tydzień

Obszar realizacji: Toruń i okolice